Extra stämma 6 mars kl 19.00 Larsbergsvägen 33

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Ärende Föreningens auktoriserade revisionsbyrå har sagt upp avtalet p g a för stor arbetsanhopning. Styrelsen föreslår att stämman väljer Ekonum Revision AB som auktoriserad revisor.
  9. Stämmans avslutas

Av: styrelsen, februari 18, 2024
Tillbaka