Förvaltning

Information om föreningens förvaltning


Stämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år, normalt under april – maj. Vid stämman väljs föreningens styrelse och revisorer.


Styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att svara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsens sammansättning framgår av funktionärslistan, som delas ut varje år efter ordinarie årsstämma som bilaga till föreningens informationsblad Ekbladet samt anslås i varje trappuppgång. Funktionärslistan innehåller också en förteckning över aktuella telefonnummer.

Styrelsen har sin expedition i souterrängvåningen Larsbergsvägen 59 (A-huset). Nya medlemmar inbjuds alltid före inflyttning till ett informations- och välkomstmöte med representant(er) för styrelsen.

Kontakt med styrelsen kan sökas på brfekbacken@telia.com.

Föreningens organisationsnummer: 713600-0804.