Nyheter

Kallelse stämman 29 maj 2024

Av: styrelsen, maj 22, 2024 Läs mer

Valberedningens förslag till stämman 29 maj

Av: styrelsen, Läs mer

Fullmakt till stämman 29 maj 2024

Av: styrelsen, Läs mer

Imorgon sista dagen för motioner

Av: styrelsen, april 23, 2024

24 april går tiden ut för motioner till stämman 29 maj.

Läs mer

Fullmakt extra stämma

Av: styrelsen, februari 18, 2024 Läs mer

Extra stämma 6 mars kl 19.00 Larsbergsvägen 33

Av: styrelsen,

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Ärende Föreningens auktoriserade revisionsbyrå har sagt upp avtalet p g a för stor arbetsanhopning. Styrelsen föreslår att stämman väljer Ekonum Revision AB som auktoriserad revisor.
  9. Stämmans avslutas

Läs mer

PP – bilder vid information 6 februari 2024

Av: styrelsen, februari 6, 2024 Läs mer

Prel datum för stämman

Av: styrelsen, januari 30, 2024

29 maj kl 19 i ”33an”

Läs mer

UV-persienn

Av: styrelsen, juni 10, 2023

I samband med stämman fick föreningen tips om UV-persienn av Oscar S, familjen har anlitat Lidingö persiennfabrik

www.lidingopersiennfabrik.se

Läs mer

Välkommen till årsstämman

Av: styrelsen, maj 11, 2023

31 maj kl 19 i föreningslokalen 33:an

Om du inte har möjlighet att delta kan du lämna fullmakt. I stadgarna § 18 finns regler för fullmakt, här följer utdrag ur §18;

” Medlem får låta sig representeras genom ombud boende i husen med skriftlig, dagtecknad fullmakt vilken gäller högst ett år. Ombudet ska vara antingen medlem av den röstberättigades familj (make/maka, sambo, syskon, förälder, barn, barnbarn eller god man) eller annan föreningsmedlem, Fullmakten ska uppvisas i original.

Ingen får genom fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.”

Efter stämman mingel med förfriskningar

Läs mer

Vårstädning i sommarväder

Av: styrelsen, april 22, 2023

Efter städningen serverade fritidskommittén korv kaffe mm

Läs mer

Av: styrelsen, april 21, 2023

Läs mer

18 april kl 18

Av: styrelsen, april 12, 2023

Hans Grönlund var på tisdagskvällen i 33ans lokal och berättade om det senaste inom cancerforskningen. Hans är forskningsledare på Karolinska institutet för en studie med en ny unik individanpassad immunterapi vars fokus just nu ligger på kolorektal cancer i ett initialt skede.  

Varje år diagnostiseras miljontals människor med cancer, och många av dem svarar inte på förstahandsbehandlingar som kemoterapi, strålbehandling och kirurgi. Dessa behandlingar kan också orsaka allvarliga biverkningar som kan påverka patientens livskvalitet.

Med bolaget NEOGAP utvecklar de en ny, unik individanpassad cancerimmunterapi. Den bygger på att identifiera mutationer, så kallade neoantigen, som ger upphov felaktiga proteiner och därmed förlorad kontroll av celltillväxt. Behandlingen bygger på att två nya och proprietära tekniker används:

Mjukvaruplattformen PIOR® använder prediktionsalgoritmer och maskininlärning för att identifiera och välja de mest optimala målen, neoantigenerna i en tumör och EpiTCer® som är en unik metod för att träna patientens T-celler att rikta in sig på de identifierade neoantigenerna.

Om man skulle drabbas av någon form av cancer föreslog Hans att man skulle begära att få en sk exomsekvensering utförd av ett litet prov som man tar ut från cancern och blod. Med detta bestäms vilka neoantigen som finns i tumören. Dessutom ska två RNA sekvenseringar göras för att kunna bedöma hur mycket protein som produceras i tumören av varje av våra 22 000 gener. PIOR ger sedan mycket värdefull information som hjälper onkologen att med precision välja bästa befintliga behandling och hoppas vi möjliggör skräddarsydd immunterapi.

Projektet går nu in i en fas då man kommer att utföra kliniska försök på en liten grupp patienter. Vi önskar Hans och hans forskargrupp all framgång och lycka till i den fortsatta forskningen!

Cirka 40 intresserade medlemmar tog del av Hans presentation av denna spännande forskning.

För den som är intresserad av att på något sätt bidra till Hans forskning går bra att nå honom på hans.gronlund@ki.se eller haffa honom på lördagens Vårstädning

Läs mer

Inbjudan

Av: styrelsen, februari 24, 2023

Tisdagen den 28 mars får vi besök av kommunpolisen på Lidingö. Polisen kommer att informera om bedrägerier och andra brott och ge tips om hur man på bästa sätt undviker att bli drabbad. Välkommen till 33-an den 28 mars klockan 18.00.

Passa på att träffa polisen och lär dig mer kring brottsförebyggande åtgärder och aktuella tillvägagångssätt bland bedragare och tjuvar!

Läs mer