Renovera lägenhet

Information om renovering av lägenhet


Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens hus. I detta ansvar ingår att tillse att olika åtgärder som medlemmar kan önska genomföra varken skadar fastighetens inre och yttre kvalitet eller andra medlemmars intressen.

Styrelsen önskar därför information om alla väsentliga arbeten innan de påbörjas. Ytbehandling såsom inomhusmålning och tapetsering kräver ej anmälan. Blankett för Anmälan/begäran om tillstånd vid ändring, reparation eller ombyggnad av lägenhet ska användas och finns att hämta under Blanketter på hemsidan (alternativt hos fastighetsskötaren).

Du eller Din entreprenör måste alltid kontakta fastighetsskötaren innan arbetena påbörjas. Härigenom kan många misstag undvikas.

Vissa typer av arbeten t ex de som rör ombyggnad av våtrum och ingrepp i bärande konstruktioner kräver styrelsens skriftliga godkännande samt ibland särskild bygganmälan till kommunen. Se föreningens stadgar, särskilt § 23.

Föreningens trivsel- och ordningsregler gäller även under renoveringsarbeten, se särskilt Allmänna ordningsregler.

Berörda grannar ska underrättas om planerade arbeten genom anslag i entréer och hissar helst två veckor i förväg. Om arbeten medför att vattnet måste stängas av måste alla grannar underrättas i god tid.

Skador på golv och väggar i hiss och trapphus måste undvikas. Använd skyddsplast. Du ansvarar själv för kostnader till följd av transportskador som orsakats de entreprenörer Du anlitar.

Vid arbeten som berör golvet i lägenhetens korridor är det viktigt att exakt lägesbestämma de värmerör som ligger strax under golvet för att undvika att de skadas.

Tänk på att du själv eller den hantverkare du anlitar ska forsla bort eventuellt byggavfall och annan materiel. De får inte läggas i återvinningsrummet.

Styrelsen vill också påminna om att medlemmar som vill öppna proppade ledningar och avlopp måste få åtgärden godkänd av styrelsen.