Stadgerevision

Information om stadgerevision


Dataskyddsförordningen har ersatt personuppgiftslagen (PUL) fr o m 2018-05-25, vilket får till följd att stadgarnas § 12 p 6 måste ändras. Beslut om ändring i stadgarna krävs vid två på varandra följande stämmor varav den första ägde rum 2018-04-24. Vid den extra stämman 2018-09-11 antogs enhälligt förslaget om denna ändring. Stadgarna har därefter uppdaterats i enlighet med stämmans beslut.