Styrelsen

Styrelsen 2023-2024

Styrelsens sammansättning enligt stämmobeslut 2023-05-31


Ordförande

Ann-Christine Montalvo

Vice ordförande

Tomas Berggren

Ledamot

Henrik Berg von Linde


Ledamot

Terje Reistad 

Ledamot

Göran Lundkvist

Suppleant

Zora Wallberg

Suppleant

Daniel Lodén


Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden, dock med ett längre uppehåll under sommaren. Möteslokalerna finns i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 59. Nya medlemmar kallas alltid före inflyttning till välkomstmöte med företrädare för styrelsen.


E-post till styrelsen: brf.ekbacken1.larsberg@gmail.com

Ledamöternas ansvarsområden och telefonnummer finns i funktionärslistan under Medlemsinformation.