Styrelsen

Styrelsen 2022-2023

Styrelsens sammansättning enligt stämmobeslut 2022-06-08.


Ordförande

Ann-Christine Montalvo

Vice ordförande

Tomas Berggren

Ledamot

Henrik Berg von Linde


Ledamot

Terje Reistad 

Ledamot

Monica Svendeborn

Suppleant

Per Holmquist

Suppleant

Göran Lundkvist

invald 1 nov2022


Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden, dock med ett längre uppehåll under sommaren. Möteslokalerna finns i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 59. Nya medlemmar kallas alltid före inflyttning till välkomstmöte med företrädare för styrelsen.


E-post till styrelsen: brf.ekbacken1.larsberg@gmail.com

Ledamöternas ansvarsområden och telefonnummer finns i funktionärslistan under Medlemsinformation.