Praktisk information

Praktisk information i Ekbacken nr 1


Fastigheten                         
Föreningens fastighet omfattar två byggnader – A-huset, Larsbergsv. 47 – 59 (kv Ledfyren) och                 
B-huset, Larsbergsv. 33 – 45 (kv Hamnfyren) samt garage och p-platser framför husen jämte en                 
ca 10 m bred markremsa längs husen mot sjösidan. Fastigheten omfattar 192 bostadsrättslägenheter (10 lägenheter har byggts samman varför det totala antalet lägenheter i praktiken är 187).   


Fastighetsskötare
Medlemmarna kan vända sig till föreningens fastighetsskötare när det uppstår något enklare fel i lägenheten. Ofta kan fastighetsskötaren själv åtgärda felet, annars kan han ge råd om vart man kan vända sig för att få felet avhjälpt. Fastighetsskötaren har sin expedition i souterrängvåningen, Larsbergsvägen 45 (B-huset). Expeditionstid mån – fre kl 12.00 – 13.00 (telefonnummer återfinns under Medlemsinformation).


Larm och jour
På anslagstavlan i varje entré finns uppgifter om föreningens avtal om service vid tider då fastighetsskötaren inte är i tjänst:

  • Larmtelefon till hissgruppen (08-22 33 00) finns i varje hiss.
  • Dygnet Runt-service (08-18 70 00) vid fel som medför risk för lägenheten och fastigheten och därför kräver omedelbar åtgärd.

”Onödig” akut service betalas av bostadsrättshavaren.


Entréer
Entrédörrarna till trapphusen hålls av säkerhetsskäl låsta dygnet runt. Särskilda brickor att använda vid inpassering kan utkvitteras hos fastighetsskötaren. Vid uppställning av entrédörr ska dörautomatiken stängas av(glöm inte att återställa automatiken när dörren inte längre behöver vara uppställd!). Uppställning får ej ske genom att lägga föremål mellan dörr och karm eftersom detta riskerar att skada dörrbladet, karmen och dörrstängaren.


Nycklar
Nyckelbrickan går även till entréerna från sjösidan och till fritidslokalen. Lägenhetsnyckeln ger även tillgång till
tvättstuga, elnischer i souterrängplanet, källarförråd och de yttre dörrarna
till styrelsens resp. fastighetsskötarens expeditioner (där bl a  toaletter och damm-
sugare för tvättstugorna finns) samt till grovsoprummet.


Porttelefon
Porttelefonen ansluts till den fasta telefonen eller ett mobilnummer. Nya medlemmar ombeds underrätta fastighetskötaren i god tid före inflyttning om vilket nummer som ska gälla. Instruktion för besökare finns vid porten. För att släppa in besökare trycker vi 5 eller * (stjärna). Vi släpper inte in försäljare eller andra okända i våra hus. Ett undantag är t ex räddningstjänsten som kan behöva hjälp att komma in till nödställd.


Förråd
Lägenhetsförråd finns i plan 01 och 02. Sådant som kan skada annans egendom, locka skadedjur, orsaka brand eller dålig lukt m m får ej förvaras i lägenhetsförråden. Brott mot denna bestämmelse och som förorsakat skada riskerar att medföra skadestånd både gentemot föreningen och tredje man.


Tvättstugor
Tvättstugor finns i souterrängvåningen (plan 01) Larsbergsvägen 45 och 59. Se vidare ”Ordningsregler för tvättstugorna”.


Toaletter
Toaletter (för dem som använder tvättstugor/hobbyrum) finns i souterrängplanen vid Larsbergsvägen 59 och 45 innanför den yttre dörren närmast respektive hiss.


El
Elmätarna för varje lägenhet finns i elnischer eller elrum i souterrängvåningen. Till elnischerna passar respektive lägenhetsnyckel. Undantag: lägenheterna med nummer 30 – 44 och 145 – 159 (uppgång 39 respektive 53) har sina mätare i elrum som av säkerhetsskäl försetts med speciella lås. Medlem som önskar kontroll av dessa elmätare måste kontakta fastighetsskötaren.


Fritidslokal
Fritidslokalen finns i souterrängplanet Larsbergsvägen 33.  Den består av ett
ca 150 kvm stort rum med intilliggande kök samt en bastu- och motionsavdelning.
Lokalerna får disponeras för olika aktiviteter enligt särskilda regler.  Förhyrning av fritidslokalen sker genom fritidskommittén. Rökruta finns utanför i det fria eftersom rökning naturligtvis inte är tillåten inomhus.


Fritidskommitté
Namnen på fritidskommitténs ledamöter framgår av funktionärslistan.


Hobbyrum
Hobbyrum med hyvelbänk finns i souterrängplanet vid Larsbergsvägen 59, A-huset. Närmare upplysningar rörande lån av hobbyrummet kan erhållas under styrelsens expeditionstid.


Cyklar, barnvagnar m m
Cyklar ska parkeras i cykelställen utanför entréerna. För långtidsförvaring finns särskilda utrymmen i souterrängplanet utanför lägenhetsförråden. Cyklar som långtidsförvaras ska vara försedda med namnskylt. Barnvagnar och rullatorer får förvaras under trappan i souterrängplanet.