Ordningsregler

Allmänna ordningsregler

Dessa ordningsregler och denna information ska ses som ett komplement till föreningens stadgar, som är det grundläggande dokument vilket reglerar föreningens verksamhet.


Trappuppgångar, trapputrymme på våningsplan mm

Våningsplanens trapputrymmen är utrymningsvägar och ska hållas lätt tillgängliga för städning. Privata ägodelar får inte placeras utanför lägenhetsdörrarna.

Föreningen ansvarar inte för föremål som placeras utanför lägenhetsförråden. Av säkerhets- och trivselskäl kommer sådana föremål att betraktas som grovsopor och kommer att behandlas därefter. Detta gäller även omärkta cyklar.

Tvättstugor, bastu, hobbylokal och fritidslokal ska städas och ställas i ordning efter användning.


Bostäder, balkonger, altaner

Det är lyhört i våra hus. Tänk på det när det gäller musik, TV, höga klackar på hårda golv, samtal i trapputrymmen etc.

Tala med dina grannar om Du planerar en fest som kan störa efter kl 22.00.

Livet på balkonger och altaner kan störa andra. Det är förbjudet att på balkonger

  • skaka mattor
  • mata fåglar
  • grilla

Rökning är ej tillåten i trapphus och hissar och i 33:an. Av trivselskäl bör rökning på balkongerna undvikas.


Störande arbeten

Störande borrnings- snickeriarbeten får endast utföras mellan kl 08.00 och 19.00 måndag t o m fredag samt lördagar mellan kl 09.00 och 15.00. Störande arbeten får ej utföras på söndagar. Tänk på att betong leder ljud. Visa hänsyn!

Anlitad entreprenör ska för arbetenas utförande använda adekvata verktyg för att minimera buller och tidsåtgång. Entreprenören ska i samråd med beställaren/bostadsrättsinnehavaren upprätta en tidplan över arbetets utförande, som också kan delges berörda grannar.


Markiser

Balkongmarkiser av godkänd typ och färg får monteras. Färgprover finns hos fastighetsskötaren, som även kan lämna kompletterande information.

Markiser över köksfönster får ej monteras. Fasadens konstruktion kräver att godkänd förstärkning i så fall skulle behöva utföras.


Inglasning av balkong

Inglasning av balkong och uteplats är byggnadslovspliktigt och måste följa de bestämmelser som fastlagts i utfärdat bygglov. Ifylld blankett för ansökan om inglasning av balkong (finns under blanketter) åtföljd av offert med teknisk beskrivning inges till styrelsen för godkännande innan arbetet beställs. Installeras glasparti som ej är godkänt kan bostadsrättshavaren åläggas att riva eller bygga om.

Särskild besiktning ska göras genom styrelsens försorg. Kontakta styrelsen för närmare upplysningar, enklast via brfekbacken@telia.com.


Skötsel och underhåll

Tekniska råd och anvisningar inför olika underhållsarbeten ska inhämtas från fastighetsskötaren eller styrelsen. Målning av fönster och balkongväggar kan få utföras, men endast efter samråd med styrelsen/fastighetsskötaren.


Ventilspjäll

Ventilspjäll i dusch och badrum ska kontrolleras och rengöras vid behov. Damm och smuts som fastnar i spjällen försämrar ventilationen.


Uthyrning i andra hand

Föreningens huvudregel är att bostadsrättshavaren själv ska nyttja sin lägenhet. Uthyrning till anhörig eller annan i andra hand kan dock godkännas om skäl för upplåtelsen föreligger.

Ansökan om uthyrning i andra hand som lämnas till styrelsen ska innehålla personuppgifter och referenser för den blivande hyresgästen.

Bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet ansvarar för att hyresgästen känner till och följer föreningens ordningsregler.