Välkommen till årsstämman

31 maj kl 19 i föreningslokalen 33:an

Om du inte har möjlighet att delta kan du lämna fullmakt. I stadgarna § 18 finns regler för fullmakt, här följer utdrag ur §18;

” Medlem får låta sig representeras genom ombud boende i husen med skriftlig, dagtecknad fullmakt vilken gäller högst ett år. Ombudet ska vara antingen medlem av den röstberättigades familj (make/maka, sambo, syskon, förälder, barn, barnbarn eller god man) eller annan föreningsmedlem, Fullmakten ska uppvisas i original.

Ingen får genom fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.”

Efter stämman mingel med förfriskningar

Av: styrelsen, maj 11, 2023
Tillbaka